Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ tổng hợp những bài học SQL về cơ sở dữ liệu, các bạn muốn có một công việc thật tốt, hay muốn làm được những dự án ngoài hoặc trong công ty thì các bạn hãy học thật tốt về cơ sở dữ liệu SQLMYSQL.

Bài 1 - Câu lệnh truy vấn SELECT trong SQL


Select SQL là gì?

Select là một câu lệnh truy vấn để lựa chọn ra các trường dữ liệu trong bảng dữ liệu mà người dùng yêu câu để hiện thi hoặc truy vấn.

Cú Pháp


SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

Bài Tập

Có một cơ sỡ dữ liệu như sau 
Chúng ta hãy tạo bảng cơ sỡ dữ liệu gồm các trường (CustomerID,CustomerName, ContactName ,Address, City,Telephone)

Ví dụ 1. Các bạn hãy truy vân tât cả các thông tin trong bảng Customers sau đó hiện thị ra cho người dùng thấy.


Select * From customers

Đây là kết quả của câu lệnh truy vấn bên trên.

Ví dụ 2. Hãy tìm kiếm những thông tin sau đây ( CustomerID,CustomerName, ContactName) và hiện thị ra màn hình.


SELECT CustomerID, CustomerName, ContactName
FROM customers

Kết quả của câu lệnh truy vấn trên.
Vậy là bài học đã kết thúc, chúc mọi người học thất tốt nếu có chổ nào chưa hiểu các bạn có thể comment ở dưới mình sẽ trả lời cho các bạn.


Facebook Google twitter
Từ khóa: Bài 1 - Câu lệnh truy vấn SELECT trong SQL