Chúng ta lại tiếp tục học SQL nhé mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cau lệnh có điều kiện trong SQL đó chính là lệnh Where SQL, với những chức năng và vai trò rất quan trọng nên các bạn hãy nhớ thật kỹ và học thật chắc nhé.

1. Định nghĩa lệnh Where

Câu lệnh where là một câu lệnh thể hiện sự truy vấn dữ liệu có điều kiện nào đó, vì dụ bạn muốn truy vấn một thông tin cụ thể nào đó thì bạn phải tìm kiếm dựa trên lệnh where này, cụ thể như thế nào mình sẽ đi vào cú pháp và bài tập vị dụ.
2. Cú pháp lệnh where

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE điềukiện;

3. Bài tập SQL

Tạo một bảng cơ sở dữ liệu với thông tin như sau.

CREATE TABLE SINHVIEN(
    msv int (11) NOT NULL PRIMARY KEY ,
    tensv Varchar (100) NOT null ,
    ngaysinh date NOT null ,
    malop varchar(20) NOT null ,
    quequan varchar(100) not null);

3.1 Các bạn hãy tìm kiếm và hiện thị những  thông tin của sinh viên có mã lớp "it1" trong bảng sinh viên


SELECT * FROM sinhvien WHERE malop ="it1"

kết quả của việc truy vấn sau.


3.2 Hãy tìm kiếm những sinh viên có quê quán ở Quảng Nam trong bảng sinh viên

SELECT * FROM sinhvien WHERE quequan ="quang nam"

kết quả của việc truy vấn sau:

Bài học đến đây là kết thúc, nếu có vân đề gì không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ trả lời cho bạn một cách cụ thể nhất.
Chúc các bạn học thật tốt.
Facebook Google twitter
Từ khóa: Bài 3 - Câu lệnh điều kiện Where trong SQL