Xin chào mọi người, hôm nay đi làm về mệt quá những cũng phải dành thời gian để viết bài chia sẽ cho mọi người về các câu lệnh trong SQL nên mọi người hãy cố gắng học thật tốt để không phụ công lao của bố mẹ và người thân của mình.


ORDER By là một câu lệnh nằm trong lệnh truy vấn  nó nhằm giúp cho người dùng sắp xếp các dữ liệu được tìm kiếm một cách trật tự nhất, có thể theo chiều tăng hoặc giảm.

Cú Pháp ORDER BY

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ASC|DESC;

Ví dụ ORDER BY

vd1. Hãy tìm kiếm thông tin của những sinh viên có trong bảng sinh viên và sắp xếp theo tên tăng dần theo vần ABC.
Trả lời.
SELECT *
FROM sinhvien
ORDER BY tensv ASc

Kết quả:

vd2. Hãy tìm kiếm thông tin sinh viên bao gồm ( Tên sinh viên, quê quán ) và hiện thị thông tin theo tên chiều giảm dần.
Trả lời :SELECT tensv,quequan
FROM sinhvien
ORDER BY tensv DESC

Kết quả :

Bài học đến đây là kết thúc. Chúc mọi người học thật tốt nhé.


Facebook Google twitter
Từ khóa: Bài 4 - Câu lệnh truy vấn ORDER BY SQL