Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thẻ hình ảnh trong HTML đó chính là thể <img>

Hình ảnh là một thứ rất quan trọng trong một trang web nên đối với thẻ img không thể thiếu sót được bởi vì một trang web nếu muốn có được những hình ảnh sắc nét thì điều cần làm là trang web đó phải phối hợp với hình ảnh sắc nét.

Chèn hình ảnh trong Html - thẻ img trong html

Bạn thường bắt gặp những câu lệnh chứa thẻ img những bạn chưa bao giờ dùng đến nó, hay là bạn chưa hiểu về cấu trúc của nó, sau đây là cú pháp cơ bản của một thẻ img.

<img src="đường dẫn url tới nơi chứa hình ảnh" ... danh-sách-thuc-tính/>
Trong đó : src là đường dẫn đến file chứa hoặc lưu trữ hình ảnh đó.
Ví dụ sau đây mình sẽ đưa đến cho bạn dẫn chứng khi dùng thể img.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
</head>
<body>
 
<h1>HTML TUTORIAL- tienanhit.com/h1>
 
<p>tienanhit.com</p>
<h1 > Đây là tiêu đề </h1> 
<h2 > Đây là tiêu đề </h2> 
<h3> Đây là tiêu đề </h3>
 <a href = " http://www.tienanhit.com " > Đây là một liên kết </a> 
 <img src="../image/a.jpg"/>
</body>
</html>

Kết quả :

Thiết lập vị trí của hình ảnh trong HTML

Chúng ta hãy tao một folder để lưu trữ hình ảnh, để có thể dễ dàng quản lý hình ảnh đó hơn, và sau này chúng ta có thể dễ dàng thêm sữa xóa.

Thay đổi kích thước trong thẻ HTML

Bạn có thể thiết lập để hiện thị hình ảnh theo chiều rộng và chiều cao một cách chính xác nhất bạn có thể dựa vào lệnh code sau để hiểu đuọce các tham số truyền vào.


<img src="./images/a.jpg" alt="Hình ảnh trong HTML" width="300" height="300"/>

Facebook Google twitter
Từ khóa: Hình ảnh trong HTML - HTML Cơ Bản