Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm cơ bản của HTML để chúng ta có thể hiểu sau hơn bản chất của chúng.

Tiêu đề HTML

Một tiêu đề HTML được xác định bằng một thể <h1>  - <h6>

<h1>
 Đây là tiêu đề </h1>
<h2>
 Đây là tiêu đề </h2>
<h3>
 Đây là tiêu đề </h3>

Đoạn mã HTML

Để xác định được một đoạn mã ta phải xác định chúng qua các thể <p>


< p > Đây là một đoạn văn. </ p > < p > Đây là một đoạn khác. </ p >

Liên kêt HTML

 Thể liên kết được xác định bằng các thể <a>

  <a href = " http://www.tienanhit.com " > Đây là một liên kết </a>   

Hình ảnh HTML

Hình ảnh HTML được xác định bằng thẻ <img>.


< img src = " /images/logo.png " width = " 258 " height = " 39 " />    

Facebook Google twitter
Từ khóa: HTML CƠ BẢN : Khái niệm cơ bản HTML