Hướng dẫn HTML


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (tiếng Anh: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, viết tắt là HTML) là một ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo các trang web.

Bạn có thể sử dụng HTML để xây dựng trang web của riêng bạn HTML chạy trên trình duyệt và được phân tích bởi trình duyệt.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một trang web bằng cách sử dụng HTML.

HTML dễ học! Tôi tin rằng bạn có thể tìm hiểu nó sớm!

Ví dụ HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>TranTienAnh(tienanhit.com)</title>
</head>
<body>

<h1>HTML Tutorial</h1>
<p>HTML Cơ Bản</p>

</body>
</html>

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Hậu tố của tài liệu HTML

.html
.htm

Facebook Google twitter
Từ khóa: HTML Tutorial - HTML cơ bản