Chúng ta bắt đầu học tiếp về SQL cơ bản về các cú pháp và mệnh đề trong SQL tiếp nhé, sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn về mệnh đề AND trong các câu lệnh của sql nhé.

Mệnh đề AND hay còn gọi là toán tử AND được đùng để kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện trong các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Cú pháp mệnh đề AND.


SELECT *
FROM Table
WHERE dieukien1  AND dieukien2

Trong đó :
điều kiện 1 và điều kiện 2 phải được thích ứng với mỗi điều kiện

Ví dụ

vd1. Hãy tìm kiếm những sản phẩm có mã sản phẩm "sp01" và tên sản phẩm là "máy tinh" sau đó hiện thông tin chúng ra màn hình.
Thông tin dữ liệu sau:
Câu lệnh truy vấn :
SELECT * FROM `sanpham`
WHERE masanpham ="sp01" AND tensanpham ="maytinh"

Ví dụ về lệnh UPDATE.
Hãy cập nhật lại tên sản phẩm trong bảng sản phẩm với các điều kiện là masanpham ="sp05" và tên sanpham="loa".

UPDATE sanpham
set tensanpham ="màn hình cảm ứng"
WHERE masanpham ="sp05"
and tensanpham ="loa"

Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản - Mệnh đề AND trong SQL