Mệnh đề INSERT INTO được sử dụng để chèn một bảng ghi vào bảng, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cú pháp INSERT INTO và một vài ví dụ cơ bản của câu lệnh INSERT INTO trong SQL.

Cú pháp INSERT INTO


Câu lệnh INSERT INTO có thể được viết thành hai dạng.
Biểu mẫu đầu tiên không cần phải chỉ định tên cột để chèn dữ liệu, chỉ cần cung cấp giá trị được chèn vào:

Cú Pháp

INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3,...);

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Biểu mẫu thứ 2 chúng ta cần phải chỉ định tên cột  và giá trị đề chèn dữ liệu.

Cú Pháp

INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...) VALUES (value1,value2,value3,...);

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Cơ sở dữ liệu Demo

Ví dụ INSERT INTO

Hãy thêm thông tin của một sản phẩm vào trong bảng sản phẩm.

Ví Dụ 1
INSERT INTO `sanpham`(`masanpham`, `tensanpham`, `xuatxu`, `soluong`, `sotien`) VALUES ([value-1],[value-2],[value-3],[value-4],[value-5])

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Trong đó chúng ta hãy thay các giá trị value thành các giá trị thực, sau đây mình sẽ thêm một sản phẩm có thông tin cụ thể như sau ( sp009, màn hình cảm ứng, việt nam, 50,200000)

Ví Dụ
INSERT INTO `sanpham`(`masanpham`, `tensanpham`, `xuatxu`, `soluong`, `sotien`) VALUES ("sp009","màn hình cảm ứng","việt nam",50,200000)

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Kết quả của việc sử dụng câu lệnh trên là:
Bài học đến đây là kết thúc, chúc các bạn học thật tốt.


Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản - Mệnh đề INSERT INTO trong SQL