SQL DELETE là một câu lệnh xóa dữ liệu trong bảng ghi với điều kiện của người dùng đặt ra.


Cú pháp DELETE

DELETE FROM table_name WHERE điều kiện cần xóa;

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Ví Dụ

Hãy xóa thông tin của một sản phẩm có mã sản phẩm " sp04"

DELETE FROM sanpham WHERE masanpham ="sp04"

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Kết quả của việc thực hiện câu lệnh trên.


Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản - SQL DELETE