SQL UPDATE là một câu lệnh cập nhật lại dữ liêu trong bản ghi với những điều kiện mà người dùng đặt ra. Hiện tại chúng ta đang học những kiến thức cơ bản của SQL cơ bản.

CÚ PHÁP SQL UPDATE

UPDATE table_name SET column1=value1,column2=value2,... WHERE some_column=some_value;

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Ví dụ.

+ Bạn hãy thay đổi lại tên sản phẩm của mã sản phẩm "sp04" thành "Điện thoại di động"

UPDATE `sanpham` SET tensanpham ="Điện thoại di đông" WHERE masanpham ="sp04"

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

kết quả của việc thực hiện câu lệnh trên.


Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản - SQL UPDATE