SQL cơ bản là những cú pháp dành cho người mới bắt đầu vào học SQL sever, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về toán tử OR trong SQL.

Toán tử OR trong SQL là một toán tử hoặc nghĩa là điều kiện 1 không đúng thì điều kiện 2, nó thể hiện trong câu lệnh Select.

Cú pháp của toán tử OR trong SQL.


SELECT *
FROM TABLE
WHERE DIEUKIEN1 OR DIEUKIEN2 OR DIEUKIENn

Ví dụ.

Chúng ta có bảng cơ sở dữ liệu như sau, hãy tìm kiếm những sản phẩm có xuất xứ từ "trung quốc" hoặc có tên sản phẩm là "loa"
Lệnh truy vấn:


SELECT * FROM `sanpham` 
WHERE xuatxu ="trung quoc" OR tensanpham ="loa"

Kết quả.Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản - Toán tử OR trong SQL