Toán tử SQL JOIN

SQL JOIN
Mệnh đề SQL JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên các trường chung giữa các bảng này.
[SQL Cơ Bản] Toán tử SQL JOIN

Loại JOIN phổ biến nhất: SQL INNER JOIN (đơn giản JOIN). SQL INNER JOIN trả về tất cả các hàng thỏa mãn điều kiện JOIN từ nhiều bảng.

Bảng dữ liệu kho hàng.

SQL Cơ Bản
Bảng dữ liệu đặt hàng.
Toán tử SQL JOIN

Cú Pháp SQL JOIN


SELECT khohang.mahang, khohang.tenhang, dathang.mahang, dathang.soluong
FROM khohang
INNER JOIN dathang
ON khohang.mahang = dathang.mahang;

Các Loại SQL JOIN 

INNER JOIN: trả về hàng nếu có ít nhất một trận đấu trong bảng
LEFT JOIN: trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái ngay cả khi không có kết quả khớp trong bảng bên phải
RIGHT JOIN: trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải ngay cả khi không có kết quả khớp trong bảng bên trái
FULL JOIN: trả về các hàng miễn là có một trận đấu trong một trong các bảng
Facebook Google twitter
Từ khóa: [SQL Cơ Bản] Toán tử SQL JOIN