SQL LEFT JOIN  là gì ?

SQL LEFT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái (bảng1), ngay cả khi không có kết quả khớp trong bảng bên phải (bảng2). Nếu không có kết quả khớp trong bảng bên phải, kết quả là NULL.
SQL cơ bản

Cú pháp SQL LEFT JOIN

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;
Hoặc
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

SQL LEFT JOIN

Ví dụ SQL LEFT JOIN

Ta có bảng cơ sở dữ liệu như sau bao gồm bảng hóa đơn và bảng sản phẩm
Bảng hóa đơn.

Bảng sản phẩm
Toán tử SQL LEFT JOIN
Thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu.
Tìm thông tin tất cả các sản phẩm trong bảng hóa đơn.SELECT sanpham.tensanpham, hoadon.masanpham
FROM sanpham
LEFT JOIN hoadon
ON sanpham.masanpham = hoadon.masanpham

Toán tử SQL LEFT JOIN

Tags : SQL cơ bản, Học sql cơ bản, Học sql từ a đến z, tài liệu học sql, ví dụ sql, sql co ban


Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản | Toán tử SQL LEFT JOIN