SELECT TOP, SELECT LIMIT, SELECT ROWNUM  là những câu lệnh dưới hạn truy vấn cơ sở dữ liệu theo từng giá trị nhất định trong SQL cơ bản, mệnh đề này sẽ chỉ định số lượng bản ghi trả về.

Giới thiệu SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM.

Mệnh đề SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM được sử dụng để chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về.
Mệnh đề SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM rất hữu ích cho các bảng lớn có hàng nghìn bản ghi.

Cú pháp SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM.

SQL Server / MS Access

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name;

Cú pháp MySQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;

Cú pháp Oracle

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Ví dụ SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM.

MySQL SELECT LIMIT

SELECT * FROM `sinhvien` LIMIT 3

SQL SELECT TOP

SELECT TOP 3 PERCENT  * FROM `sinhvien`

Bài tập SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM.

Cho một bảng cơ sở dữ liệu với các thông tin như hình ảnh sau:

Bài 1. Các bạn hãy truy vấn cơ sở dữ liệu trong bảng sinh viên truy xuất ra 4 sinh viên đầu tiên trong bảng cơ sở dữ liệu với các mệnh đề top, limit, rownumFacebook Google twitter
Từ khóa: SQL SELECT TOP, LIMIT, ROWNUM