Toán tử SQL BETWEEN

Định nghĩa

Toán tử BETWEEN chọn một giá trị trong phạm vi dữ liệu giữa hai giá trị. Các giá trị này có thể là số, văn bản hoặc ngày.

Cú Pháp SQL BETWEEN


SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;


Ví dụ SQL BETWEEN

Ta có bảng cở sở dữ liệu SQL như sau

Hãy hiện thị những nhân viên có mã nhân viên “13736” và nhân viên có mã “13737”

SELECT * FROM `nhanvien` WHERE manhanvien BETWEEN 13736 AND 13737


Ví dụ SQL NOT BETWEEN

Hãy hiện thị những nhân viên không có mã nhân viên ‘13736’ và ‘13737’


SELECT * FROM `nhanvien` WHERE manhanvien NOT BETWEEN 13736 AND 13737

Facebook Google twitter
Từ khóa: Toán tử SQL BETWEEN