Toán tử SQL IN trong SQL

Định nghĩa

Toán tử IN cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE.

Cú Pháp toán tử SQL IN

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,...);


Ví dụ toán tử IN

Ta có bảng cơ sở dữ liệu như sau:

Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các nhân viên có tên là "anh" hoặc "nga".

SELECT * FROM `nhanvien` WHERE hoten IN ('trần tiến anh','nguyễn thị nga')Facebook Google twitter
Từ khóa: Toán tử SQL IN trong SQL