Toán tử SQL LIKE - SQL Cơ Bản

Định nghĩa.

Toán tử SQL like dùng để tím kiếm mẫu đẫ chỉ định trong một cột của  mệnh đề Where

Cú pháp SQL Like


SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern;


Ví dụ SQL Like

Chúng ta có một bảng cơ sở dữ liệu dư sau:


  • Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các Nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ "N":


SELECT * FROM `nhanvien` WHERE hoten LIKE 'N%'

kết quả:

Giải thích:
Biểu tượng% "được sử dụng để xác định ký tự đại diện (chữ cái mặc định) trước và sau mẫu. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về ký tự đại diện trong chương tiếp theo.

  • Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các Nhân viên có tên kết thúc bằng chữ "H"


SELECT * FROM `nhanvien` WHERE hoten LIKE '%h'


Giải thích
Biểu tượng %H được xác định những tên của nhân viên nào kết thúc bằng chữ H thì được liệt kê ra.
  • Câu lệnh SQL sau đây chọn tất cả các nhân viên có tên chứa mẫu “uy”

SELECT * FROM `nhanvien` WHERE hoten LIKE '%uy%'


Giải thích :
Biểu tượng có % … % là điều kiện dùng để tìm kiếm những tên có chưa mẫu nằm trong dấu 3 chấm.

  • Ví dú câu lệnh SQL NOT LIKE

Tìm kiếm những nhân viên không có họ tên chứa “uy”

SELECT * FROM `nhanvien` WHERE hoten NOT LIKE '%uy%'Facebook Google twitter
Từ khóa: Toán tử SQL LIKE trong SQL